വിശപ്പ്..(Hungriness)

Posted: May 23, 2007 in Stories
Tags:

പുറത്തു ചിക്കി പരതി നടന്നിരുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ ഒന്നിനെ പ്റാപ്പിടിയന്‍ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതു കണ്ടാണു മമ്മി ഒച്ചയെടുത്തതു. നിറ്ഭാഗ്യവശാല്‍ പ്റാപ്പിടിയന്‍ അതിനെയും കൊത്തി പറന്നു ചില്ലി തെങിന്റെ മുകലില്‍ പൊയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. കല്ലേറും പ്രാകലും വിഫലമായപ്പോല്‍ മമ്മി അകത്തേക്കു കയറി പോയി.

അന്നു വൈകീട്ടു പൈപ്പിന്‍ ചുവട്ടിലും പിറ്റേ ദിവസം അയല്ക്കൂട്ടതിലും വില്ലനായ പ്റപ്പിടിയന്‍ ആയിരുന്നു വിഷയം . പാവം പ്റാപിടിയന്റെ വിശപ്പിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ചിന്തിചൊ ആവോ…?

Please Download the font if you cannot read this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s